Zasady i Warunki

Zasady i Warunki. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszych zasad i warunków nie może być powielana w żadnej formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Polk Audio, LLC.

1. Akceptacja warunków poprzez użycie

Uzyskując dostęp do tej Witryny ("Witryny"), zgadzasz się na wszystkie zasady, warunki i powiadomienia zawarte lub wymienione w niniejszych "Warunkach użytkowania". Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie korzystaj z tej witryny. Treści i inne materiały (zwane łącznie "materiałami") dostępne na tej witrynie są własnością firmy Polk ("Polk") lub jej podmiotów stowarzyszonych. Polk zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych Warunków użytkowania według własnego uznania. Okresowo sprawdzaj Warunki korzystania w celu weryfikacji wprowadzonych zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, Polk zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich dostępnych środków prawnych i kapitałowych w przypadku takich naruszeń.

2. Korzystanie z Witryny

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie materiały dostępne na tej stronie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usług, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami i przepisami oraz, że wszelkie nieautoryzowane użycie tych materiałów może naruszyć takie prawa i przepisy. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden z materiałów nie może być kopiowany, reprodukowany, rozpowszechniany, ponownie publikowany, modyfikowany, pobierany, wyświetlany, publikowany lub przesyłany, w całości lub w części, w dowolnej formie lub dowolnymi środkami, w tym między innymi elektroniczne, mechaniczne, przez fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Polk. Jakiekolwiek użycie materiałów na jakimkolwiek innym serwisie WWW, serwerze lub sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, Twoje upoważnienie do korzystania z tej strony automatycznie wygasa.

3. Korzystanie z oprogramowania

Jeśli pobierzesz oprogramowanie z tej witryny ("Oprogramowanie"), korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom licencji w Umowie licencyjnej oprogramowania, która towarzyszy lub jest dostarczana z Oprogramowaniem w inny sposób. Użytkownik nie może pobierać ani instalować Oprogramowania do czasu zapoznania się i zaakceptowania warunków Umowy licencyjnej oprogramowania.

4. Ograniczenia prawne rządu USA

Materiały na tej stronie są dostarczane z "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Używanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd podlega ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. Wykorzystanie materiałów przez Rząd oznacza uznanie w nich praw własności Polk.

5. Ogólne wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Mimo, że Polk stara się dostarczyć dokładne informacje na tej Witrynie, Polk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji lub materiałów; Polk nie gwarantuje również, że informacje lub materiały są aktualne; że ta Witryna będzie dostępna w określonym czasie lub miejscu; że wszelkie usterki lub błędy zostaną naprawione; lub że materiały są wolne od wirusów lub innych szkodliwych czynników. Korzystanie z tej witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Polk może zmienić wspomniane materiały lub produkty w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wzmianki o produktach lub usługach innych niż Polk mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy ani rekomendacji. Jesteś odpowiedzialny za ochronę informacji o koncie, w tym haseł z nim związanych.

WSZYSTKIE INFORMACJE I MATERIAŁY UMIESZCZONE NA TEJ WITRYNIE DOSTARCZANE SĄ W BIERZĄCYM STANIE ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI STWIERDZONEJ ANI DOMNIEMANEJ, W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ŻADNYM WYPADKU POLK LUB JEGO FILIE, DOSTAWCY LUB WYKONAWCY ZEWNĘTRZNI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY (W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRATA ZYSKU LUB PRZYCHODÓW, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY TOWARÓW ZAMIENNYCH, UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU POLK, LUB SZKÓD POWSTAŁYCH Z WYKORZYSTANIA LUB POLEGANIA NA INFORMACJACH ZAWARTYCH). PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA.

6. Komunikacja użytkownika

Jakakolwiek komunikacja, którą przekazujesz lub publikujesz na tej stronie, oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne materiały w niej zawarte ("Komunikaty użytkownika") będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Polk nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich komunikatów użytkownika; zamieszczając lub przesyłając komunikację użytkownika do tej Witryny: (i) zgadzasz się, że Polk i wyznaczone osoby mogą ujawniać, powielać, wyświetlać, wykonywać, adaptować, modyfikować, rozpowszechniać, powielać i w inny sposób wykorzystywać takie komunikaty użytkownika w dowolnej formie i dowolnym miejscu w dowolnym celu oraz (ii) gwarantujemy i oświadczamy, że publiczne zamieszczanie i wykorzystywanie zamieszczonych przez Użytkownika komunikatów użytkownika nie naruszy żadnych praw osób trzecich. Zabronione jest publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, groźnych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podżegających, pornograficznych lub innych na tej Witrynie, które mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy prawa.

7. Usunięcie treści i zaprzestanie świadczenia usługi, określenie zezwolenia na korzystanie z Witryny

Polk zastrzega sobie prawo do usunięcia treści lub zaprzestania świadczenia usług dostępnych w Witrynie z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Polk zastrzega sobie ponadto prawo do wypowiedzenia upoważnienia do korzystania z dowolnych usług na tej Witrynie; zmiany Twojego hasła, jeśli istnieje; i usunięcia jednego lub więcej powiązanych rachunków; z dowolnego powodu lub bez powodu, natychmiast i w dowolnym czasie.

8. Łącza do witryn stron trzecich

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać linki do witryn stron trzecich. Dostęp do jakiejkolwiek innej strony internetowej powiązanej z tą Witryną odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Polk nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani wiarygodność jakichkolwiek informacji, materiałów, danych, opinii, porad lub oświadczeń złożonych na tych stronach, ani żadnych produktów znalezionych w tych witrynach, ani o żadnych wynikach wyszukiwania, które można uzyskać z ich używania. Polk udostępnia te linki tylko dla wygody, a włączenie takich linków nie oznacza zatwierdzenia dostępnych tam treści.

9. Odszkodowanie

Na prośbę Polk, zgadzasz się chronić, zabezpieczać i zwalniać Polk i jego spółek zależnych, stowarzyszonych, pracowników, kierownictwa i dyrektorów od wszelkich zobowiązań, roszczeń i wydatków, w tym opłat adwokackich, które wynikają z niewłaściwego korzystania z tej Witryny. Polk zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do objęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających w innym przypadku odszkodowaniu, a Ty zgadzasz się współpracować z Polk w zakresie zapewniania wszelkich dostępnych środków obrony.

10. Międzynarodowość

Polk nie gwarantuje, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użycia w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi. Użytkownik nie może wykorzystywać, eksportować ani re-eksportować materiałów na tej stronie ani żadnej kopii ani adaptacji z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów i regulacji, w tym, bez ograniczeń, przepisów i praw eksportowych Stanów Zjednoczonych. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do tej Witryny z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych.

11. Wybór prawa i forum
Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu obowiązującemu w stanie Kalifornia i są interpretowane zgodnie z tym prawem, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad konfliktu praw. Wyraźnie zgadzasz się, że wyłączna jurysdykcja dla wszelkich roszczeń lub działań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z tej witryny zostanie złożona tylko w sądach stanowych lub federalnych położonych w hrabstwie San Diego w Kalifornii, a także zgadzasz się i poddajesz osobistej jurysdykcji takich sądów w celu rozstrzygania takich roszczeń lub działań.
12. Postanowienia ogólne

O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach i Warunkach, niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Polk w zakresie korzystania z Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje (ustne, pisemne lub elektroniczne) między Użytkownikiem a Polk pod wzgldem korzystania z tej witryny. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z Treści, oprogramowania lub usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych na niniejszej Witrynie. Niepowodzenie Polk w egzekwowaniu lub dochodzeniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub nieegzekwowalną, ta część będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem w celu odzwierciedlenia, w miarę możliwości, pierwotnych intencji Polk, a pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Zgadzasz się, że wszelkie roszczenia lub powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z tej strony muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku po powstaniu takiego roszczenia lub przyczyny działania, lub będzą na zawsze zablokowane. Możemy zmieniać te warunki w dowolnym momencie i w każdym czasie, aktualizując to ogłoszenie.

Rabaty Polk Audio Friends & Family

Rabaty FRIENDS & Family są dostępne tylko w przypadku przedmiotów zakupionych na stronie www.polkaudio.com w ograniczonym czasie. Oferty te nie są ważne w przypadku jakichkolwiek innych ofert lub wcześniejszych zakupów.

Możesz zakupić maksymalnie dwie jednostki każdego produktu ze zniżki promocyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień przekraczających ten limit.

Rabaty promocyjne są dostępne tylko do wyczerpania zapasów. Rabaty promocyjne są nieprzenoszalne, nie mogą być odsprzedawane, nie mogą być łączone z innymi ofertami i nie podlegają wymianie na gotówkę.

Dodatkowa pomoc. Jeśli nie rozumiesz któregokolwiek z powyższych warunków lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, zapraszamy do skontaktowania się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 1-800-377-POLK (7655)